Demokracja Energetyczna

 • Zielony Nowy Ład w Polsce

  Pierwsza w Polsce dogłębna i przekrojowa analiza Zielonego Nowego Ładu na przykładzie wybranych sektorów i polityk w Polsce, m.in. energetyki, transportu, edukacji, wyrównywania szans kobiet i mężczyzn, rolnictwa. Autorami są eksperci i ekspertki w swoich dziedzinach, m.in. Edwin Bendyk (wyzwania globalne), Przemysław Sadura (edukacja), Dorota Metera (rolnictwo), Ludomir Duda (autonomiczny dom dostępny). Publikacja pod redakcją szefa Rady Programowej Zielonego Instytutu, Dariusza Szweda, została wydana przez Zieloną Fundację Europejską we współpracy z Zielonym Instytutem i warszawskim przedstawicielstwem Fundacji im. Heinricha Bölla.

  Przeczytaj online


 • Zielony Nowy Ład Społeczny

  Zielony Nowy Ład analizowany pod kątem polityki społecznej, w opracowaniu przygotowanym merytorycznie przez zespół Zielonego Instytutu. Na przykładzie różnych grup – młodych, starszych, migrantów, osób żyjących na obszarach wiejskich, niepełnosprawnych – autorki i autorzy podejmują tematykę niezbędnych w Polsce reform polityki społecznej zgodnych z Zielonym Nowym Ładem jako myślą przewodnią niniejszego opracowania. Pośród autorów m.in. Maria Skóra, Rafał Bakalarczyk, Bartłomiej Kozek. Publikacja wydana przez Zieloną Fundację Europejską we współpracy z Fundacją im. H. Boella i Zielonym Instytutem.

  Przeczytaj online


 • Małoskalowe odnawialne źródła energii i mikroinstalacje

  Opracowanie nt. możliwości wykorzystania mikroinstalacji z odnawialnymi źródłami energii (OZE), w szczególności systemów fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych oraz małych elektrowni wiatrowych w budynkach mieszkalnych, gospodarstwach rolnych oraz małych przedsiębiorstwach. Ważna lektura dla przediębiorczych. Publikacja Fundacji im. Heinricha Bölla, Biuro Regionalne Europa Centralna w Warszawie, opracowana przez Instytut Energetyki Odnawialnej.

  Przeczytaj online


 • Krajowy Plan rozwoju mikroinstalacji odnawialnych Źródeł energii do 2020 roku

  Pojęcie mikroinstalacji w energetyce odnawialnej oraz nie rozerwalnie z nim związana definicja prosumenta, stały się elementem debaty publicznej w Polsce stosunkowo niedawno. Katalizatorem dyskusji był opublikowany w grudniu 2011 roku pierwszy projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii. Szybko okazało się, że te nowe pojęcia docierają coraz silniej do świadomości obywateli. Publikacja wydana przez Instytut Energetyki Odnawialnej, we współpracy ze Związkiem Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej. Zapraszamy do lektury.

  Przeczytaj online


 • Kobiety przeciwko atomowi

  Publikacja jest wyborem materiałów przygotowanych przez prelegentki na konferencję pt. „Kobiety przeciwko atomowi”, która odbyła się 18 czerwca 2011 roku w Sali Kolumnowej Sejmu RP w Warszawie. Debata zainicjowana przez Porozumienie Kobiety dla Pomorza, grupujące pomorskie parlamentarzystki, radne, przedstawicielki organizacji pozarządowych, partii politycznych, kobiety sztuki, kultury oraz nauki, które wyraziły sprzeciw wobec bez refleksyjnych planów rozwoju energetyki jądrowej i zwróciły się do władz i mediów o uczciwą i otwartą debatę publiczną na temat polityki energetycznej, m.in. oceny rozwoju energetyki jądrowej pod kątem perspektywy równości płci. Idea i redakcja: Beata Maciejewska. Rysunki i projekt graficzny: Agnieszka Kraska. Publikacja wydana przez Zielony Instytut, przy wsparciu Grupy Zielonych w Parlamencie Europejskim.

  Przeczytaj online


 • Zrównoważony Rozwój Metropolii Silesia

  Analiza polityki rozwoju metropolii Silesia pod kątem zrównoważonego rozwoju. Podstawą opracowania były dokumenty strategiczne i raportu dotyczące obszaru metropolii Silesia a także materiały zebrane podczas spotkań z prezydentami miast wchodzących w skład Górnośląskiego Związku Metropolitalnego oraz reprezentantami mediów, kultury i sztuki, organizacji pozarządowych i biznesu. Publikacja skupia się m.in. na polityce transportowej, energetycznej, wyrównywaniu szans i tworzeniu miejsc pracy. Wydawca: Fundacja Przestrzenie Dialogu we współpracy z Fundacja im. F. Eberta - Przedstawicielstwo wo Polsce.

  Przeczytaj online


 • Zielone Miasto

  Zielone miasto jest zbudowane na odważnych politycznych wizjach. Dotyczą one zarówno codzienności naszych podwórek i dzielnic, jak i wychodzą daleko poza granice miast i ich teraźniejszość. Zapraszamy do zapoznania się z wizją miasta zielonego, rozwijającego się w sposób trwały i zrównoważony, zapewniającego właściwą jakość życia jak największej liczbie mieszkańców, dbającego o dobrostan przyrody i ekosystem całej planety. Autorzy: Dariusz Szwed, Beata Maciejewska. Wydawca: Zielony Instytut.

  Przeczytaj online


 • publikacja demokracja energetyczna

  Publikacja jest przewodnikiem po najważniejszych zjawiskach, terminach i procesach łączących się z uzyskaniem kontroli społecznej nad źródłami energii (demokracja energetyczna). Powstała po to, by przekonać władze samorządowe, związki zawodowe, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz organizacje społeczne do włączenia się najważniejszej transformacji społecznej, ekologicznej i gospodarczej początku XXI wieku, zapewniającej zrównoważony rozwój Polski zgodny z art. 5 Konstytucji RP. Publikacja wydana przez Zielony Instytut, we współpracy z Fundacją im. Heinricha Bölla w Warszawie.

  Przeczytaj online


 • polka powiatowa

  Powołując się na dobre praktyki i doświadczenia innych krajów, Beata Maciejewska stawia tezę, że zielona modernizacja daje szansę na lepsze życie Polkom powiatowym. Osobiste historie jej bohaterek – ich indywidualne wybory i cenione przez nie wartości – są prezentowane z perspektywy strategii politycznych, lokalnej rzeczywistości, dobrych praktyk z innych krajów. Publikacja wydana przez Fundację Przestrzenie Dialogu, we współpracy z Fundacją im. Friedricha Eberta.

  Przeczytaj online
do góry